Skip to content Skip to footer

Κατά τις ημέρες 7-11 Ιούλιου διεξήχθη το θερινό συμπόσιο των Young Liberals στην Μάνη με τίτλο «Οι νέοι ηγέτες στη Φιλελεύθερη Τάξη». Ο σκοπός του εν λόγω συμποσίου ήταν διττός. Αφενός στόχευε στο να εξεταστεί το παρόν και το μέλλον του φιλελευθερισμού τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη και αφετέρου στο να δημιουργηθεί ένα φιλικό περιβάλλον διαβούλευσης φιλελευθέρων σχετικά με νέες στρατηγικές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του σύγχρονου πολιτικού περιβάλλοντος. Βασικοί διοργανωτές αποτέλεσαν οι Young Liberals Greece, το δίκτυο των φιλελεύθερων αυτοδιοικητικών και το ελληνικό γραφείο του ιδρύματος Friedrich Naumann Foundation for Freedom, ενώ παράλληλα τη δράση υποστήριξε το Alde και το Lymec.

Τις πρώτες μέρες, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε δυο βασικούς πυλώνες που αφορούσαν το πολιτικό πλαίσιο του φιλελευθερισμού και τα πολιτικά δίκτυα και στρατηγικές. Μέσα από τις διαλέξεις του Δρ. Αθανάσιου Γραμμένου, της Δρ. Μαρίας Γιαννιού και του Καθ. Βλάση Βλασίδη, οι συμμετέχοντες άντλησαν βασικές πληροφορίες για τις θέσεις και τις αρχές του φιλελευθερισμού. Παράλληλα, μέσω βιωματικών workshop και ασκήσεων οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξασκηθούν στις πρακτικές του δημόσιου διαλόγου και να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα εργαλεία για να αναδειχθούν σε «ηγέτες του μέλλοντος». Επιπλέον, προσωπικές εμπειρίες όπως αυτή του Απόστολου Σιώκα, σχετικά με την κινητοποίηση της κοινωνικής βάσης στην πολιτική προσέφεραν μια πιο πρακτική οπτική σε ζητήματα πολιτικής.

Εν συνεχεία, τις μέρες που ακολούθησαν οι διαλέξεις στράφηκαν περισσότερο στη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού για το φιλελευθερισμό στις μέρες μας. Συγκεκριμένα, η βασική ομιλήτρια, Anna Abrahamsson, αναφέρθηκε στη θέση των Φιλελευθέρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπειτα από τις Ευρωεκλογές. Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκαν δυο διαδραστικές διαλέξεις για το σχεδιασμό και την προώθηση μιας επιτυχημένης πολιτικής καμπάνιας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να επιλέξουν ένα από τα ζητήματα που θίχτηκαν κατά τη διάρκεια του συμποσίου και να παρουσιάσουν μέσα από τη προσωπική τους οπτική πολιτικές προτάσεις επίλυσης του εν λόγω ζητήματος. Πιο συγκεκριμένα, οι θεματικές που επιλέχθηκαν αφορούσαν το βιώσιμο τουρισμό στην Ελλάδα, την παιδεία ως αντίγονο του λαϊκισμού, τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, την χειραφέτηση της γυναίκας στον 21ο αιώνα και άλλα.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το βασικότερο επίτευγμα του συμποσίου θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι νέοι φιλελεύθεροι εκπαιδεύτηκαν στις αξίες και ιδέες του φιλελευθερισμού και σε πρακτικές μεγιστοποίησης των προσωπικών δεξιοτήτων τους στην πολιτική ηγεσία. Επιπλέον, τα καίρια και επίκαιρα ζητήματα που συζητήθηκαν δημιούργησαν ένα ευνοϊκό περιβάλλον συνδιαλλαγής και ελεύθερου διαλόγου, μέσω του οποίου ποικίλα επιχειρήματα εισακούστηκαν. Γίνεται αντιληπτό, ότι τα ζητήματα αυτά αποτελούν παθογένειες όχι μόνο της ελληνικής κοινωνίας αλλά σε πολλές περιπτώσεις και της ίδιας της Ευρώπης συνολικά. Για τον λόγο αυτό, οι νέοι σήμερα δείχνουν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι και έτοιμοι να λάβουν πρωτοβουλίες για να επιλύσουν ζητήματα που αποτελούν τροχοπέδη στην καθημερινότητά τους. Αδιαμφισβήτητα, οι προτάσεις που έγιναν συμπεριλαμβάνουν τους βασικούς άξονες επίλυσης σύγχρονων ζητημάτων από την σκοπιά της φιλελεύθερης οπτικής με μια ελληνική χροιά.

Summer Symposium

During 7-11 of July Young Liberals’ summer symposium took place in Mani, Greece with the title «Young Leaders in the Liberal Order». The aim of the symposium was dual: first, to explore the present and future of liberalism in Greece and the EU, and second, to converse about strategies to deal with the challenges that arise in the new political and social environment. The Symposium was organized by the Greek office of the Friedrich-Naumann-Foundation for Freedom, in partnership with the Young-Liberals-Greece and the Network of Liberal Councillors. It is supported by LYMEC and ALDE Party.

Firstly, the discussion was focused on two main pillars, which referred to the political framework of liberalism and political leadership and strategies. Due to lectures from Dr. Athanasios Grammenos, Dr. Maria Gianniou and Prof. Vlasis Vlasidis, the participants achieve great knowledge about the visions and values of liberalism. At the same time, through workshops, the participants had the opportunity to practice in public debate and political leadership and also in the rational utility of political tools in order to become “the leaders of the future”. Moreover, personal experiences like the one of councilman Apostolos Siokas, referring to the activation of social basis in political life gave a more practical view for political issues.

Furthermore, in the following days, the lectures focused more on the shaping of the political landscape for liberalism nowadays. The main speaker, Anna Abrahamsson, informed us about the positions of liberals in the European Parliament after the elections. Additionally, two interactive lectures had as a thematic the design and the promotion of political campaigning for young leaders.

In this context, the participants were requested to choose one of the main issues discussed during the symposium and to present their views about this topic. More precisely, they had to analyze the main challenges of these topics and also to propose some political solutions. The topics that the participants chose has to do with the sustainable tourism in Greece, education as a weapon against populism, the modernization of public administration, women’s emancipation in the 21st century and other.

Taking all these into consideration, we can conclude that the most eminent achievement of this symposium was not only those young leaders trained in liberal values and ideas but also they improve their personal skills in political leadership. Moreover, the most crucial and current political issues had been discussed in a friendly environment of open dialogue, with different perspectives and arguments. It is obvious that these issues are part of social pathogenies not only in Greece but, in most of the cases, in Europe as a whole. For that reason, young people today seem to be more sensitive and ready to support initiatives, in order to resolve these problems that affect their everyday life. Unquestionably, the proposals that had been made conclude the main pillars of resolving contemporary issues from the Greek liberal perspective.

© 2020 Youngliberals | Design & Development by Digitalmonkeys